ส่วนได้เสีย (ความหมาย) | คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนได้เสียพร้อมตัวอย่าง

ความหมายของส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียสามารถอธิบายเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบุคคลหรือ บริษัท หรือรูปแบบอื่น ๆ ขององค์กรที่ถือครองใน บริษัท เดียว เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน บริษัท นั้นและกล่าวว่าเป็นเจ้าของที่เหลือของ บริษัท กล่าวคือพวกเขามีสิทธิคงเหลือในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับจากธุรกิจหรือการรับรู้จากทรัพย์สิน

คำอธิบาย

เราอธิบายผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นว่าเป็นผลประโยชน์หรือความเป็นเจ้าของที่บุคคลหนึ่งถือหุ้นในทุนของ บริษัท บริษัท ระดมทุนตามความต้องการทางธุรกิจจากการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในรายใหญ่คือผ่านทุน ภายใต้ทุนจดทะเบียนมีสองประเภทของการถือครองหุ้นทุนและทุนหุ้นบุริมสิทธิ การกำหนดมูลค่าหุ้นจะคล้ายกับเงินกู้ที่ผูกมัด บริษัท ให้จ่ายเงินปันผลในจำนวนที่แน่นอน อย่างไรก็ตามในกรณีของทุนจดทะเบียน บริษัท ไม่มีภาระการชำระหนี้ที่แน่นอน บริษัท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ตามที่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจ อาจมีบางกรณีที่ทุนในการถือหุ้นไม่ได้รับแม้แต่รูปีเดียว

ในกรณีของการชำระบัญชีของ บริษัท ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะได้รับการแก้ไขตามขอบเขตของการถือหุ้น ในทำนองเดียวกันในกรณีของการชำระบัญชีหากมีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากชำระหนี้สินทั้งหมดจะมีการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น เราคำนวณดอกเบี้ยสุทธิจากการเพิ่มของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ลดลงเนื่องจากความรับผิดและการเรียกร้องของบุคคลภายนอกลดลงตามค่าธรรมเนียมของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ

ตัวอย่าง

ดอกเบี้ยในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการถือหุ้นทุน อาจใช้รูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การถือครอง เช่นเดียวกับกรณีที่ บริษัท หนึ่งถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนอื่นนอกเหนือจากที่จะจัดตั้ง บริษัท ย่อย หากการถือครองอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50% จะเรียกได้ว่าเป็น บริษัท ในเครือ

อัตราดอกเบี้ยตราสารทุน

 ในกรณีของกลุ่ม บริษัท ข้ามชาติที่มีธุรกิจที่หลากหลายและในสถานที่ต่างๆกันนักลงทุนรายเดียวไม่สามารถลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ ในกรณีเช่นนี้มีนักลงทุนหลายองค์กรเช่น FII, FDI, ผู้ร่วมลงทุนและอื่น ๆ พวกนี้ลงทุนใน บริษัท ซึ่งจะดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการแบ่งความเป็นเจ้าของของ บริษัท คือหุ้นขนาดเล็กที่มีมูลค่าคงที่ (ฐาน) บุคคลใดก็ตามที่มีความสนใจในศักยภาพในการเติบโตของ บริษัท สามารถลงทุนในทุนของ บริษัท ได้ ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนที่บุคคลเป็นเจ้าของในทุนจดทะเบียนทั้งหมดคือการถือครองส่วนได้เสีย

อัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับจากจำนวนเงินลงทุนเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยตราสารทุน ไม่มีจำนวนเงินคงที่ที่ บริษัท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ขึ้นอยู่กับผลกำไรที่องค์กรได้รับเปอร์เซ็นต์ของมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละปี ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นคือผู้ถือผลประโยชน์คงเหลือของ บริษัท แห่งหนึ่ง ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจึงแตกต่างกันไปตามมูลค่าของผลกำไรที่ได้มาจากองค์กร อัตราแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆเช่นรายได้รวมรายได้ที่แจกจ่ายให้กับผู้ถือดอกเบี้ยในรูปของเงินสดรายได้ค้างรับ ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเปรียบเทียบรูปแบบต่างๆของรายได้ตามความต้องการของเขา

ผู้ถือหุ้นได้รับส่วนได้เสียอย่างไร?

ส่วนได้เสียไม่มีอะไรแตกต่างจากทุนหุ้น มีหลายรูปแบบที่บุคคลสามารถเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ใดก็ได้ ในกรณีของ บริษัท จดทะเบียนบุคคลสามารถซื้อหุ้นทุนได้โดยตรงจากตลาดรองที่หุ้นซื้อขายเป็นประจำหรือออฟไลน์จากโบรกเกอร์ นอกจากนี้ในกรณีของ บริษัท ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรกบุคคลสามารถได้รับการลงทุนโดยตรงในตลาดหลัก ในกรณีของ บริษัท ที่ไม่อยู่ในรายการมักเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดการโดยกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์กลุ่มเล็ก ๆ

ในสถานการณ์เช่นนี้บุคคลสามารถได้รับส่วนได้เสียโดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด นอกจากนี้บุคคลอาจได้รับส่วนได้เสียทางอ้อมโดยการลงทุนในกองทุนรวมและโครงการต่างๆที่ลงทุนในทุนจดทะเบียนของ บริษัท จดทะเบียน นอกจากนี้ยังมีสัญญาเงินกู้บางสัญญาที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้เช่นในกรณีที่ไม่ชำระเงินผู้ให้ทุนอาจได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและได้รับผลประโยชน์ในทุนจดทะเบียนของ บริษัท

สรุป

ส่วนได้เสียสามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนที่เป็นของแต่ละบุคคล ให้สิทธิในการออกเสียงของเจ้าของแต่ละคนใน บริษัท นอกจากนี้ยังให้สิทธิในการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์จากรายได้ขององค์กรนั้น ๆ บริษัท ต้องการเงินทุนจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจแบบวันต่อวัน ไม่มีบุคคลใดมีเงินทุนจำนวนมากในการลงทุนและรับความเสี่ยงในธุรกิจ ดังนั้นต่างคนก็ลงทุนตามความสามารถและรูปแบบทุนของ บริษัท

ส่วนได้เสียมีสิทธิความเป็นเจ้าของคงเหลือในทรัพย์สินและรายได้ของ บริษัท สามารถเป็นเจ้าของได้โดยการซื้อหุ้นในตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นเป็นประจำหรือจากตลาดหลัก (ในกรณีที่หุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นครั้งแรก) นอกจากนี้บางครั้งกิจการกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยอาศัยเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ